19 Març 2018

Pensament de disseny i smartclassroom

El pensament de disseny, i les seves aplicacions en la recerca, no han estat massa conegudes fins fa relativament poc temps. La premissa en què es basa és molt clara: davant de problemes complexos, la millor manera de plantejar solucions és mitjançant l’aliança entre les persones que hi estan involucrades. I, a més, hi ha una segona premissa: no hi ha solucions perfectes, sinó que cada situació es va resolent a partir de l’exploració i de les consegüents millores.

Un exemple de pensament de disseny és el disseny basat en la recerca, que es fonamenta en la construcció social del coneixement amb les persones que després usaran allò que s’ha dissenyat. Per aconseguir-ho, segueix unes fases de manera sistemàtica: investigació contextual, disseny participatiu, disseny del producte i l’elaboració del mateix.

El disseny basat en la recerca té com a objectiu millorar la teoria i la pràctica. Tots dos elements han d’estar ben entramats i interconnectats. Per això, la investigació i el desenvolupament configuren un cicle continu i iteratiu del disseny de la intervenció, l’anàlisi i el redisseny.

En el cas del projecte SMARTCLASSROOM, el disseny basat en la recerca pot ajudar a crear i ampliar el coneixement sobre el desenvolupament, la posada en marxa i el sosteniment d’ambients d’aprenentatge innovadors. Es parteix de la participació activa dels docents en el procés de disseny de la innovació, així com en la implementació i l’avaluació constant del mateix en la pràctica quotidiana, per tal de relacionar teoria, models d’acció, eines i percepció dels participants. És per això que la investigació i el desenvolupament configuren un cicle continu de disseny d’intervenció, aplicació, anàlisi i redisseny. El procés ja s’ha iniciat amb un codisseny amb docents i alumnat, seguidament s’implementarà el model prototip de l’espai en un centre de primària i un centre de secundària, i finalment la posada en pràctica de forma iterativa 3 vegades en 2 cursos i diferents grups.