04 Juny 2018

Redesigning learning spaces

En l’última sessió de treball del projecte vam debatre el llibre “Redesigning Learning Spaces” de A. J. Juliani, Ben Gilpin, Erin Klein, and Robert Dillon, i a continuació farem un petit resum d’aquest.

Aquest llibre – escrit per educadors en actiu i dirigit a educadors entusiastes i ansiosos per canviar els espais de les aules tradicionals – ofereix valuoses idees, recursos i exemples pràctics que serviran de recolzament en el camí cap al redisseny dels espais d’aprenentatge.

Els autors comencen destacant la importància de posar a l’estudiant al centre del procés de canvi. D’escoltar les seves necessitats, interessos, expectatives, desitjos. L’espai d’aprenentatge ha d’estar pensat perquè els estudiants es sentin còmodes, i també per despertar la seva curiositat i promoure l’exploració. En aquest sentit emfatitzen també la relació entre bellesa i aprenentatge. La importància d’aprendre en espais “bonics”, sobretot per a alumnes i alumnes d’entorns més desfavorits. La bellesa pot estimular nous somnis i ajudar a desenvolupar el potencial dels nens i nenes. A més, en el llibre es presenten resultats de recerques que relacionen la influència de l’espai en el rendiment i comportament dels alumnes. Si els alumnes senten que els espais estan pensats per a ells, que el professorat respecta el seu aprenentatge i el seu benestar es senten valorats, i això repercuteix positivament i genera més responsabilitat i compromís.

Els exemples pràctics d’escenaris de canvi que s’il·lustren al llarg del llibre revelen també que es poden fer canvis significatius amb un pressupost sostenible. Es pot començar introduint petits canvis o detalls que promoguin espais més càlids i personalitzats.

El procés de canvi també requereix mobilizar a tota la comunitat educativa i en aquest sentit el llibre ofereix algunes pautes per generar el sentiment de pertinència i compromís en els educadors i famílias.

Els autors fan referència a les quatre “c” que haurien de guiar el disseny d’aquests nous espais:

  • col·laboració
  • creativitat
  • pensament crític
  • comunicació

El llibre és per tant una guia útil i pràctica per als educadors que vulguin ser agents de canvi en el procés de repensar i redissenyar els espais d’aprenentatge.