28 marzo 2017

PRESENTACIÓ

En aquest primer post us volem presentar el projecte SmartClassroom, que s’ha iniciat el pasat 1 de març del 2017.

El projecte té l’objectiu de co-dissenyar, implementar i avaluar l’organització i l’estructura (arquitectura interior i disseny) de models d’aula, els sub-espaisque les configuren i els recursos que les omplen, posant especial atenció a la integració didàctica i invisible de les TIC.

Establir les condicions, les dinàmiques i les metodologies que han d’inspirar i guiar la pràctica educativa en aquests nous models  d’aula per fer el màxim d’eficient i satisfactori el procés d’aprenentatge i per contribuir a la millora del context d’innovació didàctica amb el que es troben els docents a les escoles.

Per a donar resposta als objectius, es proposa un estudi que s’emmarca en un paradigma sociocultural, ja que es proposa incidir i transformar les pràctiques d’ensenyament i aprenentatge a partir de la participació directa dels mestres i professors en el disseny d’investigació proposat. Metodològicament ens situem en un disseny mixte, que combina mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives d’obtenció d’informació per tal de respondre a cada fase de la recerca.